Thay đổi GPKD: Các trường hợp phải thực hiện

Đã kiểm duyệt nội dung

Vậy, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2023 sẽ được thực hiện như thế nào? Các bước thực hiện được quy định ra sao theo pháp luật? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh, đặc biệt là hướng dẫn quý khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Những hướng dẫn sẽ được chi tiết hóa dựa trên thực tế và quy định pháp luật để quý khách hàng hiểu rõ nhất về các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Theo thuật ngữ pháp lý, thay đổi đăng ký kinh doanh là việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tức là, khi chủ thể kinh doanh muốn thay đổi các thông tin đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì họ cần phải thực hiện thủ tục này. Để nói đơn giản hơn, thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh là việc chủ thể kinh doanh thực hiện việc sửa đổi các thông tin đã đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật bao gồm:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh.
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp.
 • Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết.

Thay đổi đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp đặc biệt

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập:

Trong trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống, cần phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:
Giải đáp: Viettel Money có lừa đảo không?

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, cần kèm theo bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đó.

Nếu chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đã đăng ký, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến.

Sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, hoặc doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của những doanh nghiệp này cũng phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Khi đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần bổ sung thông tin đầy đủ và chính xác về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Nếu không bổ sung thông tin về số điện thoại, hồ sơ đăng ký hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị coi là không hợp lệ.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo các trường hợp sau:

 •  Khi doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định từ Điều 47 đến Điều 55 của Nghị định hiện hành, doanh nghiệp phải gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 •  Khi doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 của Nghị định hiện hành, doanh nghiệp cần gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Xem thêm:
Ounce là gì? Đổi 1 Ounce bằng lượng, chỉ, kg bao nhiêu?

Những trường hợp không được thay đổi đăng ký kinh doanh

Các trường hợp mà doanh nghiệp không được phép đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký gồm:

 • a) Khi doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo vi phạm và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • b) Khi doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của chính nó.
 • c) Khi doanh nghiệp được yêu cầu bởi Tòa án, Cơ quan thi hành án, hoặc Cơ quan điều tra, hoặc các vị trí quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự như Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên.
 • d) Khi doanh nghiệp đã không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký và nằm trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tiếp tục đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký trong các trường hợp sau đây:

 • a) Khi doanh nghiệp đã khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về vi phạm của Phòng Đăng ký kinh doanh và được chấp nhận.
 • b) Khi doanh nghiệp phải thay đổi thông tin đăng ký để hoàn tất quá trình giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản giải trình về lý do đăng ký thay đổi.
 • c) Khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại Điều này về việc cho phép tiếp tục đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký.
 • d) Khi doanh nghiệp đã được chuyển từ tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.

Theo dõi thêm các dịch vụ có tại SONG KIM trong thay đổi GPKD

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh – Phí 400.000 đồng

Các câu hỏi liên quan đến các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh:

Tôi phải làm gì nếu doanh nghiệp của tôi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Nếu doanh nghiệp của bạn bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn cần phải khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về vi phạm của Phòng Đăng ký kinh doanh. Sau khi đã khắc phục được những vi phạm, bạn cần gửi đơn đăng ký lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được chấp nhận lại. Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp nhận, doanh nghiệp sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường.

Làm thế nào để thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp của tôi đang trong quá trình giải thể?

Để thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp của bạn đang trong quá trình giải thể, bạn cần phải lập đơn đăng ký thay đổi thông tin kinh doanh để phục vụ cho quá trình giải thể. Hồ sơ đăng ký thay đổi cần được kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do thay đổi thông tin. Sau đó, bạn cần nộp đơn đăng ký và hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận hồ sơ đầy đủ và chính xác, thông tin đăng ký mới sẽ được cập nhật và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể.

Xem thêm:
Bảo Hiểm Nhân Thọ: Lợi Ích, Cách Thức và Lựa Chọn Tốt Nhất

Tôi có thể thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh khi có yêu cầu từ Tòa án, Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra không?

Không, bạn không thể tự thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh khi có yêu cầu từ Tòa án, Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải cung cấp thông tin cần thiết và hợp tác với các cơ quan này để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Các cơ quan này sẽ chỉ định người được ủy quyền để đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình liên lạc và giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

Làm thế nào để thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp của tôi không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký?

Để thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp của bạn không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra và xác định tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tại cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh.
 • Nếu doanh nghiệp của bạn đã bị chuyển tình trạng pháp lý sang “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”, bạn cần nộp đơn đăng ký thay đổi thông tin kinh doanh để cập nhật địa chỉ mới của doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp của bạn vẫn còn hoạt động kinh doanh nhưng không tại địa chỉ đã đăng ký, bạn cần đăng ký thay đổi thông tin kinh doanh để cập nhật địa chỉ mới của doanh nghiệp.
 • Bạn cần lập đơn đăng ký thay đổi thông tin kinh doanh và nộp đơn cùng với các giấy tờ liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận đầy đủ và chính xác hồ sơ, thông tin đăng ký mới sẽ được cập nhật.

Lưu ý rằng, nếu doanh nghiệp của bạn đã không hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian dài, bạn cần thực hiện các thủ tục đăng ký lại từ đầu tại cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh.

Có cần phải cung cấp văn bản giải trình khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh?

Có, khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, bạn cần cung cấp văn bản giải trình về lý do thay đổi thông tin. Văn bản giải trình này sẽ giúp cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh hiểu rõ hơn về việc thay đổi thông tin của doanh nghiệp. Bằng cách này, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh có thể xác nhận rằng thông tin đăng ký mới của doanh nghiệp là chính xác và hợp lệ. Vì vậy, khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, bạn cần chú ý đến việc cung cấp đầy đủ và chính xác các giấy tờ, trong đó bao gồm cả văn bản giải trình.

Song Kim cung cấp đầy đủ và chuyên nghiệp các dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả với mức phí tối ưu trên thị trường. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục, đáp ứng mọi nhu cầu và giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Nguồn: https://ketoansongkim.vn/

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Devid Nguyễn

Fouder & CEO website phanvannganhangphuyen - Website cung cấp thông tin về tài chính, ngân hàng, vay vốn đáng tin cậy và hữu ích cho nhiều người. David Nguyễn là một Chuyên viên Ngân hàng tại ngân hàng Bank Of America lớn nhất Hoa Kỳ và có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ở công ty Berkshire Hathaway , vay vốn và quản lý thẻ tín dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button