SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – CTA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT – BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định điều lệ trường trung cấp;

Căn cứ quyết định số 6794/QĐ – UB ngày 13/11/2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Trường Trung học dân lập Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội (Nay là Trường Trung cấp Công nghệ Quản trị kinh doanh Hà Nội).

Căn cứ quyết định số 508/QĐ – SLĐTBXH ngày 30/5/2018 về việc công nhận Hội đồng Quản trị Trường trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự 

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành sơ đồ tổ chức Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội – CTA. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2018

cta; sơ đồ tổ chức

(Sơ đồ tổ chức Trường Trung Cấp Công Nghệ và Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội – CTA)

 

 

Bình luận