Công thức tính doanh thu hòa vốn đơn giản chính xác

Đã kiểm duyệt nội dung

Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thuật ngữ “doanh thu hòa vốn” đã trở nên rất phổ biến và quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, bạn có biết vai trò cũng như công thức tính doanh thu hòa vốn là gì không? Nếu bạn quan tâm đến chỉ số này, hãy đọc bài viết sau đây.

Giải thích khái niệm doanh thu hòa vốn

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm doanh thu hòa vốn, trước tiên chúng ta cần phân tích và giải thích từng khái niệm cụ thể như sau:

Doanh thu là gì?

Thu nhập của một doanh nghiệp được tính bằng tổng số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Hòa vốn là gì?

Hòa vốn là khi tổng doanh thu bằng tổng chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp là 0, tức là không có lãi cũng như không có lỗ.

Doanh thu hòa vốn là gì?

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là số tiền thu được từ sản lượng kinh doanh đạt mức hòa vốn, tức là sản lượng tại đó doanh thu vừa đủ để phủ đầy các chi phí đã bỏ ra.

ảnh

Tại sao việc có công thức tính doanh thu hòa vốn lại quan trọng?

Sử dụng công thức tính doanh thu hòa vốn sẽ giúp:

 • Xác định được mức sản lượng và doanh thu cần đạt để đạt được mức lợi nhuận hòa vốn chính xác nhất.
 • Bảo đảm an toàn về thu nhập khi đạt được mức doanh thu mong muốn, giúp phân tích và đưa ra các biện pháp điều chỉnh hiệu quả về vùng lãi và lỗ.
Xem thêm:
Mỹ ký là gì? Mẹo giúp sáng bóng trang sức mỹ ký hiệu quả

ảnh

Các tiêu chí xác định điểm hoà vốn

Các tiêu chí được sử dụng để xác định điểm hòa vốn bao gồm:

 • Sản lượng hòa vốn
 • Doanh thu tại điểm hòa vốn
 • Thời gian đạt đến điểm hòa vốn

ảnh

Công thức tính doanh thu hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn sẽ phụ thuộc vào đặc điểm và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể, do đó, công thức tính sẽ khác nhau.

Đối với doanh nghiệp sản xuất 1 mặt hàng/ 1 loại sản phẩm

Các công thức tính doanh thu hòa vốn phụ thuộc vào từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp này, doanh thu hòa vốn được tính bằng cách nhân sản lượng tại điểm hòa vốn với giá bán sản phẩm, theo công thức:

 • Thu nhập hòa vốn = Toàn bộ định phí / tỷ lệ của số dư đảm phí
 • Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán sản phẩm – Biến phí một đơn vị)
 • Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

Tuy nhiên, các công thức này không phải là duy nhất và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể.

Đối với Doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng/ nhiều loại sản phẩm

Đối với loại hình kinh doanh này, doanh thu hòa vốn được tính theo các bước sau:

Bước 1: Xác định tỉ lệ phần trăm kết cấu doanh thu của từng mặt hàng bằng công thức:

Tỉ lệ kết cấu doanh thu sản phẩm của từng mặt hàng = Doanh thu của từng mặt hàng / Tổng doanh thu x 100%

Bước 2: Xác định tỉ suất lợi nhuận được tính trên chi phí biến đổi bình quân (số dư đảm phí bình quân) của từng loại sản phẩm i:

% số dư định phí bình quân = Tỷ lệ số dư định phí i x Tỷ lệ kết cấu sản phẩm i

Bước 3: Xác định giá trị doanh thu hòa vốn chung của các mặt hàng trong doanh nghiệp bằng công thức:

Thu nhập hòa vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng của doanh nghiệp bằng công thức:

 • Doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng = Doanh thu hòa vốn chung x Tỉ lệ kết cấu doanh thu của từng mặt hàng
 • Sản lượng hòa vốn của từng mặt hàng = Doanh thu hòa vốn của từng mặt hàng / Giá bán từng mặt hàng
Xem thêm:
Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram) là gì? Ứng dụng của DFD

ảnh

Ví dụ minh họa về cách tính doanh thu hòa vốn

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các công thức được đề cập ở trên, hãy xem xét hai ví dụ tương ứng với hai loại doanh nghiệp sau đây:

Ví dụ doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng:

Chỉ tiêu Tổng số Tính cho một sản phẩm
Doanh thu 100.000 100
Chi phí nguyên liệu trực tiếp 200.000 200
Chi phí nhân công trực tiếp 75.000 75
Chi phí sản xuất chung biến đổi 25.000 25
Tổng chi phí biến đổi 300.000 300
Lãi trên biến phí 200.000 200
Chi phí cố định 40.000 40
Lợi nhuận 95.000 95

Dựa trên các số liệu về doanh thu và chi phí của Công ty A, ta có thể tính được doanh thu hòa vốn như sau:

 • Định phí = 40.000 đồng
 • Chi phí biến đổi đơn vị = 300.000 đồng
 • Lãi trên biến đơn vị = 200.000 đồng

Sử dụng công thức: Sản lượng hòa vốn = Tổng định phí / Lãi trên biến đơn vị, ta có:

Sản lượng hòa vốn = 40.000 / 200.000 = 0.2 đơn vị

Vì Công ty A sản xuất và bán sản phẩm theo đơn vị sản phẩm, nên ta cần chuyển đổi đơn vị từ đơn vị biến đổi sang đơn vị sản phẩm:

Sản lượng hòa vốn = 0.2 x 1000 = 200 sản phẩm

Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn x Đơn giá bán = 200 x 100 = 20.000 đồng.

Vậy doanh thu hòa vốn của Công ty A là 20.000 đồng.

Ví dụ doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng:

Chỉ tiêu SP1 SP2 SP3 Tổng số
1. Doanh thu (đvt: 1.000đồng) 900.000 1.200.000 700.000 2.800.000
2. Biến phí 450.000 370.000 280.000 1.100.000
3. Lãi trên biến phí 450.000 830.000 420.000 1.700.000
4. Tỷ suất lãi trên biến phí 50% 69,17% 60% 60,72%
5. Định phí       300.000
6. Lợi nhuận       800.000

Giả sử Công ty B tiêu thụ 3000 sản phẩm loại SP1 với giá 300.000 đồng, 3000 sản phẩm loại SP2 với giá 400.000 đồng và 2000 sản phẩm loại SP3 với giá 350.000 đồng. Ta tính toán doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn của từng sản phẩm theo các bước sau:

Xem thêm:
IMF Là Gì? Quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức quyền lực nhất thế giới

Bước 1: Tính tỷ lệ kết cấu doanh thu của từng sản phẩm:

Tỉ lệ kết cấu doanh thu SP1 = 900.000 đồng / 2.800.000 đồng x 100% = 32,14%

Tỉ lệ kết cấu doanh thu SP2 = 1.200.000 đồng / 2.800.000 đồng x 100% = 42,86%

Tỉ lệ kết cấu doanh thu SP3 = 700.000 đồng / 2.800.000 đồng x 100% = 25%

Bước 2: Tính tỷ suất lợi nhuận trên chi phí biến động bình quân:

Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí biến động bình quân = Tổng định phí / Lãi trên chi phí biến động bình quân = (1.700.000 đồng / 2.800.000 đồng) x 100% = 60,71%

Bước 3: Tính giá trị doanh thu hòa vốn chung của các sản phẩm:

Doanh thu hòa vốn chung = Tổng định phí / Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí biến động bình quân = 300.000 đồng / 60,71% = 494.152 đồng

Bước 4: Tính doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn của từng sản phẩm:

Doanh thu hòa vốn SP1 = Tỉ lệ kết cấu doanh thu SP1 x Doanh thu hòa vốn chung = 32,14% x 494.152 đồng = 158.800 đồng

Sản lượng hòa vốn SP1 = Doanh thu hòa vốn SP1 / Giá bán SP1 = 158.800 đồng / 300.000 đồng/sản phẩm = 0,529 sản phẩm

Doanh thu hòa vốn SP2 = Tỉ lệ kết cấu doanh thu SP2 x Doanh thu hòa vốn chung = 42,86% x 494.152 đồng = 211.900 đồng

Sản lượng hòa vốn SP2 = Doanh thu hòa vốn SP2 / Giá bán SP2 = 211.900 đồng / 400.000 đồng/sản phẩm = 0,530 sản phẩm

Doanh thu hòa vốn SP3 = Tỉ

Mặt hàng Doanh thu hòa vốn Giá bán Sản lượng hòa vốn
SP1 494.152×32,14% = 158.820 300 158.820/300 = 529
SP2 494.152×42,86% = 211.793 400 211.793/400 = 529
SP3 494.152×25%

= 123.538

350 123.538/350 = 353

ảnh

Trên đây là tất cả các thông tin chi tiết và đầy đủ liên quan đến doanh thu hòa vốn cũng như công thức tính doanh thu hòa vốn chính xác nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn để tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn hiểu và tính toán một cách hiệu quả nhất.

Thông tin được biên tập bởi: cta.edu.vn

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Devid Nguyễn

Fouder & CEO website phanvannganhangphuyen - Website cung cấp thông tin về tài chính, ngân hàng, vay vốn đáng tin cậy và hữu ích cho nhiều người. David Nguyễn là một Chuyên viên Ngân hàng tại ngân hàng Bank Of America lớn nhất Hoa Kỳ và có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ở công ty Berkshire Hathaway , vay vốn và quản lý thẻ tín dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button