Thông Báo Trả Bằng Tốt Nghiệp Cho Sinh Viên K11 – K12

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K11 (Năm học 2011-2013) và K12 (Năm học 2012-2014) thời gian nhận bằng tốt nghiệp cụ thể...

Thông Báo Trả Bằng Tốt Nghiệp Cho Sinh Viên K11 – K12

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K11 (Năm học 2011-2013) và K12 (Năm học 2012-2014) thời gian nhận bằng tốt nghiệp cụ thể...

Thông Báo Trả Bằng Tốt Nghiệp Cho Sinh Viên K11 – K12

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K11 (Năm học 2011-2013) và K12 (Năm học 2012-2014) thời gian nhận bằng tốt nghiệp cụ thể...